Nulmeting voor duurzame dienstverlening

Nulmeting voor duurzame dienstverlening

FMHaaglanden

De Rijksoverheid werkt aan een duurzame economie voor de toekomst. Slim en zuinig omgaan met onze grondstoffen vermindert CO2-uitstoot en draagt bij aan de klimaatdoelstellingen. FMHaaglanden is facilitair dienstverlener van het Rijk en bedient in de Haagse regio zo’n 30.000 Rijksmedewerkers. De transitie naar een duurzame dienstverlening is één van de speerpunten van FMHaaglanden voor 2020. FMH wil haar verantwoordelijkheid nemen en proactief de negatieve impact van haar producten en diensten op de aarde verkleinen. Hierbij wil zij niet alleen kijken naar de directe invloed die zij kan uitoefenen, maar ook naar haar indirecte invloed, via ketenpartners. In samenwerking met Twynstra Gudde brengt PHI Factory de huidige footprint van FMHaaglanden inclusief de verborgen impact van alle grondstofstromen in kaart.

Opdracht

FMH is op zoek naar een aanpak die past bij haar organisatie. Duurzaamheid en impact bestaan immers uit vele aspecten, die niet altijd even makkelijk aan elkaar te relateren zijn. Het project 'FMH op weg naar eco-neutraal' is een eerste stap om te bepalen waar FMH nu staat om zo te bepalen aan welke knoppen FMH kan draaien om verder te verduurzamen. 

De PHI aanpak

Met behulp van een tweetal quickscans, in combinatie met deskresearch en interviews, is de gehele Producten- en Dienstencatalogus (RPDC) van FMH op hoofdlijnen in kaart gebracht. Enerzijds een kwalitatieve quickscan: geïnspireerd op de donuteconomie van Kate Raworth bepalen we relevante impactgebieden voor FMH. Daarbij kijken we naar het overschrijden van de ecologische grenzen van de aarde en het faciliteren van het maatschappelijk fundament. Anderzijds berekenen we middels een kwantitatieve quickscan de globale CO2-footprint. De combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve data zorgt dat de impact van FMH niet enkel wordt gerelateerd aan CO2-uitstoot, maar dat een planeetbrede visie wordt toegepast. De quickscanresultaten over de 21 categorieën van het RPDC dienden als input voor een interactieve ambitiesessie. 8 focus categorieën werden gekozen voor het vervolg van het onderzoek. Op dit moment worden de verdiepende nulmetingen uitgevoerd om de huidige situatie in detail in kaart te brengen. Zowel voor de quickscans als de verdiepende scans halen we samen met de product- en leveranciersmanagers van FMH alle benodigde data op binnen de organisatie en bij de leveranciers. We creëren niet alleen inzicht in de CO2-footprint van FMH,  maar analyseren bijvoorbeeld ook de grondstofstromen (grondstofstromenanalyse) en risico's op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzame spendanalyse). Dit resulteert in een compleet beeld van de impact van FMHaaglanden en geeft direct inzicht in de knoppen waaraan gedraaid kan worden om stappen te zetten richting een eco-neutrale dienstverlening en bedrijfsvoering. 

FMHaaglanden